1. Gebruikersvoorwaarden medewerker

Gebruikersvoorwaarden

Iedere werknemer verdient een omgeving waarin gezond gedrag vanzelfsprekend is. De inspirerende en activerende aanpak van Halo helpt werkgevers en medewerkers om gezond gedrag een logische keuze te maken. Jouw deelname aan het programma is altijd vrijwillig. Als je kiest voor deelname dan ga je met deze gebruikersvoorwaarden op de toepassing akkoord.

Halo is een onderdeel van Arbo Unie B.V. en gevestigd aan Nevelgaarde 42, 3436 ZZ Nieuwegein. Arbo Unie is niet afhankelijk van investeerders en kan de volledige onafhankelijkheid garanderen.  Halo informeert je namens Arbo Unie graag over welke gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn op het complete Halo programma.

Met het gebruik van Halo worden persoonsgegevens verwerkt. Hierbij houdt Halo zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen, onder meer uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Meer informatie over de verwerking van (jouw) persoonsgegevens kun je vinden in onze privacyverklaring

 1. Met welke technische aspecten houd ik rekening?
  Je zorgt als deelnemer zelf dat je smartphone en het e-mailadres dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de applicatie voldoen aan de benodigde technische vereisten en dat de netwerkverbindingen en overige technische omstandigheden, waaronder de beveiliging daarvan, volstaan en up-to-date zijn. We hebben bij de ontwikkeling en toepassing van de applicatie (waaronder ook de inhoud zoals tekst, afbeeldingen, video’s en muziek) de uiterste zorg nagestreefd. Halo levert de applicatie op basis van een inspanningsverbintenis. Dat betekent dat Halo zich zal inspannen om de applicatie naar beste kunnen en met de nodige zorg beschikbaar te stellen. Halo garandeert echter geen perfect werkende applicatie en ononderbroken beschikbaarheid en/of volledige of juiste inhoud. Je kunt natuurlijk wel contact met ons opnemen als de applicatie niet werkt. Halo biedt de applicatie “as is” aan, zonder ruimte voor individuele aanpassing. Het gebruik van de game en de inhoud ervan is volledig voor eigen risico. 

 2. Aansprakelijkheid
  Je bent als deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de applicatie, zoals (maar niet alleen) voor de uitvoering van opdrachten, gebruik van recepten en volgen van content in de applicatie. Jouw inloggegevens zijn strikt persoonlijk en je bent verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik hiervan. Dit geldt ook als je een arts wilt raadplegen bij allergieën, beperkingen en voor medisch advies in relatie tot de game. Halo is niet aansprakelijk voor enige schade waaronder fysieke en /of mentale schade door het gebruik van de applicatie en de inhoud van de applicatie, tenzij deze schade is veroorzaakt door of wegens handelen in strijd met de wet of door zich anderszins niet aan de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden te houden en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Halo. 

 3. Hoe gaat u om met onderhoud, aanpassing en verbetering van de online omgeving van Halo?
  We hebben het recht om de online omgeving van Halo tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering en/of de daarmee verbonden systemen en/of het verhelpen van eventuele storingen. Dit gebeurt zo veel mogelijk buiten kantooruren, om het gebruiksgemak zo min mogelijk te verstoren. Wij zullen je, waar mogelijk, daarvan tevoren van op de hoogte stellen. Het kan zo zijn dat door onderhoud een aanpassingen aan de online omgeving dat de functionaliteiten in de online omgeving veranderen. Wij kunnen niet garanderen dat alle functionaliteiten van de online omgeving altijd beschikbaar blijven. 

 4. Van wie zijn de intellectuele eigendomsrechten en wanneer kan ik gebruik maken van Halo?
  Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de online omgeving van Halo blijven berusten bij Arbo Unie of haar licentiegevers. Dat betekent dat je niets mag kopiëren, aanbieden, verspreiden, verkopen, verhuren, overdragen, (sub)licentiëren, distribueren en/of ter beschikking mag stellen aan derden. Arbo Unie verleent hierbij uitsluitend voor de duur van de overeenkomst die met jouw werkgever is gesloten (dan wel tot het moment van beëindiging van het gebruik door jouw werkgever) een (sub)gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is. Je mag de app alleen zelf gebruiken (of één buddy aanwijzen). Indien je een buddy aanwijst, zal deze ook als deelnemer gebruik maken van de app en gelden deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring dus voor deze buddy zelf ook als deelnemer. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles dat je deelt me deze buddy. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar onze privacyverklaring. Het is niet toegestaan om (een deel van) de programmatuur te de-compileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen. Arbo Unie is te allen tijde gerechtigd de mogelijkheid tot gebruik van Halo te beëindigen. 

 5. Hoe is het gebruiksrecht geregeld?
  Je ontvangt jouw persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan het online onderdeel van het Halo-programma per e-mail. Wij raden je aan om gebruik te maken van een sterk wachtwoord (bijvoorbeeld een combinatie van cijfers en letters). 

  Gegevens en/of resultaten zullen niet met jouw werkgever worden gedeeld in een vorm waarbij de informatie tot jou herleidbaar is. Wel verstrekken wij soms informatie aan jouw werkgever in de vorm van groepsrapportages. Lees hierover meer in onze privacyverklaring. Daarin lees je ook terug welke informatie die je invult voor jou nog zichtbaar is (ingevulde online vragenlijsten via de Halo-meter zijn bijvoorbeeld niet meer zichtbaar). Halo gaat ervan uit dat je eerlijk en naar beste weten antwoord geeft op de vragen over jouw situatie in de online omgeving.

  De inloggegevens voor de applicatie van Halo zijn strikt persoonlijk. Dit betekent dat je deze inloggegevens niet mag overdragen en ervoor moet zorgen dat andere personen jouw inloggegevens niet gebruiken/aan derde verstrekken of dat deze beschikbaar komen voor derde personen. Indien je vermoedt dat jouw inloggegevens misschien geopenbaard zijn of op een andere manier beschikbaar zijn voor onbevoegden (bijvoorbeeld door een datalek) moet je Halo dit zo snel mogelijk schriftelijk laten weten, maar in ieder geval binnen 24 uur na de ontdekking. 

  Uitingen binnen de applicatie die als aanstootgevend, provocerend, beledigend, discriminerend, intimiderend dan wel als hinderlijk worden ervaren of gedrag dat gepaard gaat met bedreiging, fysiek geweld, vernieling en/of ernstige ordeverstoring is verboden. Klik hier voor een voorbeeld van ongepaste content.

  Indien Halo constateert dat je in strijd handelt met je gebruiksrecht en/of in strijd met deze gebruikersvoorwaarden kan zij alle maatregelen treffen die zij nodig of wenselijk acht om de situatie te beëindigen en/of daaruit voortvloeiende schade te beperken en kan alle schade op jou verhalen. Halo is niet aansprakelijk voor deze maatregelen of voor schade die voortvloeit uit deze maatregelen. Indien de overeenkomst tussen Halo en jouw werkgever of de arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever eindigt, mag je het programma van de Halo omgeving afmaken. Na afloop van dit programma heb je geen recht meer om de applicatie te gebruiken. 

 6. Wat als ik een beloning van derden krijg?
  Als deelnemer kun je recht hebben op een beloning voor jouw deelname van derde partijen. In dat geval hanteren we de volgende voorwaarden. Als je een beloning hebt verdiend, dan brengt Halo je in contact met een derde partij (indien de beloning een product of dienst van een derde partij betreft), door het ter beschikking stellen van een eenmalige en niet overdraagbare voucher. Als je deze voucher niet tijdig int, vervalt de betreffende beloning. Bij het ophalen van de beloning bij een derde partij, ontstaat een rechtsverhouding tussen jou en de derde partij, waarbij je als deelnemer zelf kiest of je hun algemene voorwaarden aanvaardt. Wij adviseren ook de privacyverklaring van die partij door te nemen. Halo is dus geen partij en voor eventuele schade die voortvloeit uit die overeenkomst of andere problemen omtrent deze beloning en wij kunnen hier niet voor aansprakelijk worden gehouden. Je hebt geen recht op een andere beloning als je niet tevreden bent met de beloning. In de online omgeving kan je Halo punten sparen door vooruitgang te boeken. Het kan zijn dat een beloning gekoppeld is aan jouw puntenaantal. Het restant aan Halo punten komt op de 84e dag van de deelname te vervallen. Bij de start van een nieuwe deelname staat het puntensaldo in de Halo omgeving weer op nul.

 7. Wijziging en toepassing gebruikersvoorwaarden
  Halo kan altijd de gebruikersvoorwaarden wijzigen. Als Halo deze gebruikersvoorwaarden wijzigt, dan maken we dat via de applicatie bekend. Indien je het niet eens bent met de wijziging, kun je het gebruik van de applicatie altijd staken. Ga je door met het spelen van de game, dan gaan wij er vanuit dat je de nieuwe versie van de gebruikersvoorwaarden hebt geaccepteerd.

 8. Wat als we een geschil hebben?
  Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan dwingendrechtelijke rechten van de gebruiker als werknemer. Eventuele geschillen over deze gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan bevoegde rechter te Utrecht.

 9. Dank voor deze informatie. Ik heb nog meer vragen. Aan wie kan ik deze vragen stellen?
  Mocht je nog informatie missen of juist vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het voorgaande, aarzel dan niet om per e-mail aan support@halowerkt.nl contact met Halo op te nemen. 

Liever in het Engels?

Klik op onderstaande button voor de Engelse gebruikersvoorwaarden.

Engelse gebruikersvoorwaarden